Tonia Gordon

Ms. Tonia Gordon, Director of Human Resources

Photo of Tonia Gordon
Tonia Gordon
B.A., University of Pittsburgh at Johnstown
M.H.R.M., Saint Francis University
  • Department:
    • Human Resources
  • Campus Location: Admin 202
  • Telephone: 814-886-6390
  • Email: TGordon@mtaloy.edu

Aerial Photo of the Mount Aloysius Campus